Algemene voorwaarden van De Pianoman

 Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

 

 1. Opdrachtnemer: de heer Huitema h.o.d.n. De Pianoman, ingeschreven onder KvK nummer 32148064 en zaak doende te (3816 PC) Amersfoort, Cavaleriestraat 19, hierna ook: ‘De Pianoman’;
 2. Opdrachtgever/afnemer: de natuurlijke dan wel rechtspersoon, die met De Pianoman een overeenkomst van opdracht aangaat;
 3. Vertegenwoordiger/afnemer: de natuurlijke persoon die uit naam van de opdrachtgever een overeenkomst tot levering van (muziek)diensten aangaat, welke vertegenwoordiger zich tezamen met de (hoofd)opdrachtgever hoofdelijk verbindt aan de verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst;
 4. Overeenkomst van opdracht: de overeenkomst waarbij De Pianoman zich verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst (muzikale) diensten en mogelijk bijbehorende producten te leveren tegen betaling van een overeengekomen vast bedrag, dan wel het op de gebruikelijke wijze berekende bedrag, dan wel een redelijk bedrag zoals bedoeld in artikel 7:405 e.a. BW;
 5. Apparatuur: alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio- visuele- en belichtingstechniek, alsmede overige zaken die De Pianoman voor verhuur, gebruik of verkoop beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen, verpakkingsmaterialen en bevestigingsmaterialen;
 6. Overmacht: de situatie waarin nakoming van de overeenkomst niet kan worden verlangd, in ieder geval de situatie waarin sprake is van ongeval en/of ziekte, handbreuken of stemproblemen van de uitvoerder (opdrachtnemer) zelf of ziekte (en/of ongeval), overlijden, (eerste- en tweedegraads) ziekteverzuim van derden, extreme weersomstandigheden en verkeersdrukte, werkstaking, storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen, alsmede de situatie waarin een derde partij waarvan opdrachtnemer afhankelijk is niet over kan, dan wel wil, gaan tot (tijdige) levering.

 

 Artikel 2. Positie van de vertegenwoordiger

De vertegenwoordiger treedt in de rechten en plichten van de opdrachtgever uit hoofde van deze algemene voorwaarden voor zover De Pianoman daarop op goede grond heeft mogen vertrouwen, dan wel voor zover de vertegenwoordiger hiertoe is gemachtigd op grond van de wet (zaakwaarneming) of de persoonlijke machtiging door de opdrachtgever. Wanneer in deze voorwaarden “opdrachtgever” staat omschreven dient ook “vertegenwoordiger” daaronder te worden begrepen.

 

Artikel 3. Aanbod, informatie en totstandkoming overeenkomst

 

 1. Alle offertes van De Pianoman zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte wordt vermeld.
 1. De offertes van De Pianoman zijn geldig gedurende een termijn van zes (6) dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders is aangegeven en met inachtneming van de overige condities, zoals die in de offerte zijn vermeld. Tenzij anders aangegeven, is De Pianoman slechts aan de offertes gebonden indien de aanbetaling heeft plaatsgevonden en zulks door De Pianoman is bevestigd.
 1. Voor het bevestigen van een optie (aangaande een geoffreerde datum van optreden), dient de klant de aanbetaling over te maken ad EUR 150,– op naam van: De Pianoman te Amersfoort, rekening nummer: IBAN: NL15 INGB 0003 0611 67. Nadat de aanbetaling is ontvangen, ontvangt de klant een aangepaste offerte/factuur met daarin de aanbetaling verrekend en is de optie (en daarmee het optreden) definitief.
 1. Indien de aanvaarding door de afnemer (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is De Pianoman daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Pianoman anders aangeeft.
 1. Een samengestelde offerte/prijsopgave verplicht De Pianoman niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte opgegeven prijs.

 

Artikel 4. Offerte: inspanningsverplichting

 

 1. Het plaatsen van een optie is gratis en vrijblijvend en drie (3) dagen geldig vanaf de eerste correspondentie vanuit De Pianoman, tenzij anders is overeengekomen en met inachtneming van de (overige) condities en bepalingen in de offerte.
 1. De basisprijzen in de offertes zijn exclusief btw, exclusief reiskosten, andere heffingen (van overheidswege), alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder parkeer-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
 1. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 1. Alle diensten vanuit De Pianoman worden geleverd op basis van door de opdrachtgever aangeleverde schriftelijke specificaties. Wijzigingen of afwijkingen van de oorspronkelijke (door de opdrachtgever verstrekte) gegevens leiden mogelijk tot wijzigingen in de kosten.
 1. Alle diensten van De Pianoman worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover De Pianoman in de schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

 

Artikel 5. Feitelijke opdrachtnemer

 

 1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de entiteit De Pianoman en

aldus niet door of vanwege een individu, ongeacht of opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde medewerker of bepaalde medewerkers.

 1. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.
 1. De Pianoman heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Deze laatste mogelijkheid geldt vooral in geval van verhinderd zijn van het individu met het oog waarop de opdracht is verleend, wegens dringende reden (ziekte, overlijden, eerste- en tweedegraads ziekteverzuim, stemproblemen, kneuzingen en/of botbreuken of andere aandoeningen/gebeurtenissen waardoor de uitvoering, in de originele en afgesproken vorm, onmogelijk is).

 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. De Pianoman heeft twee (2) uur nodig om de piano op te stellen en geluid af te stellen. Deze twee uur wordt gerekend vóór aanvang van de gasten. Afhankelijk van de locatie en de reisduur kan hiervan worden afgeweken. Het afbouwen duurt normaliter één (1) uur.
 1. Benodigdheden:

– aanspreekpunt op de locatie;

– 220 volt aansluiting van een schone groep;

– een minimale plek van 6 vierkante meter;

– geen podium, tenzij anders is afgesproken;

– statafels rondom de piano om interactie te verhogen.

 1. Locatie voorwaarden: er is genoeg ruimte om een positie te bepalen in afstemming met de klant. De Pianoman streeft naar een plek tussen de mensen waar interactie mogelijk is. Wanneer het optreden op een hoger gelegen etage plaatsvindt, zijn er mensen vóór, tijdens en na het optreden beschikbaar om te helpen met het verplaatsen van materiaal, waaronder de twee (2) ledige piano.
 1. Het kan voorkomen dat derde partijen, in overleg met de opdrachtgever, een kijkje willen nemen tijdens een optreden. Ook een eigen fotograaf, een stagiaire en ander personeel kunnen gevraagd worden om er bij te zijn en De Pianoman bij te staan.
 1. De Pianoman is niet verantwoordelijk voor de muziekkeuze c.q. de muziek die gedraaid wordt vóór, tussen en na de speel-sets door. Wel dient de muziek(keuze) afgestemd te worden op de heersende sfeer en werkwijze van de Pianoman, zodat de act gewaarborgd blijft en aansluit op de live muziek.
 1. Wanneer de Pianoman samenwerkt met een externe DJ of andere act/band, dient er vooraf een duidelijke afspraak gemaakt te worden over de samenwerking, dan wel de muziekkeuze en de opbouw van de avond, alsmede het geluidsniveau zodat de act van de Pianoman gewaarborgd blijft. Wanneer dit niet gebeurt en/of er wordt afgeweken van de afspraak (zonder uitdrukkelijke overeenstemming met de Pianoman) is de Pianoman vrij om het optreden vooraf, dan wel tijdens de uitvoering te annuleren. De kosten die hieruit voorvloeien zijn voor rekening van de opdrachtgever; dat wil zeggen: de klant betaalt het volledige bedrag plus eventuele schade (o.a. inkomstenderving) en/of bijkomende kosten.
 1. Het is – uitsluitend na voorafgaande instemming van de Pianoman – de opdrachtgever/afnemer toegestaan om vooraf, tijdens pauzes, of tot dertig (30) minuten na het optreden van de Pianoman, gebruik te maken van zijn geluidsinstallatie met mixer. Bijvoorbeeld ten behoeve van toespraken of acts/stukjes en het afspelen van (eigen) muziek.
 1. De opdrachtgever/afnemer heeft kennis genomen van de werkwijze en de voorwaarden die de Pianoman hanteert bij de uitvoering van de overeenkomst (optreden). De opdrachtgever/afnemer heeft zich daarbij verdiept in de mogelijkheden van de Pianoman en zijn verwachtingen omtrent de uitvoering van de overeenkomst duidelijk (schriftelijk) aan de Pianoman kenbaar gemaakt.

 

Artikel 7. Verstrekken gegevens en overige verplichtingen opdrachtgever

 

 1. Bij de intake geeft de opdrachtgever de naam en de bereikbaarheidsgegevens op van een contactpersoon en, indien van toepassing, van de persoon die door de opdrachtgever schriftelijk is gemachtigd in zijn plaats te treden.
 1. Elke afnemer is gehouden om alle gegevens welke De Pianoman naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, (a) in de gewenste vorm, (b) op de gewenste wijze en (c) tijdig ter beschikking van De Pianoman te stellen. De Pianoman bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.
 1. Opdrachtgever staat in voor en draagt het (financiële) risico van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan De Pianoman verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 1. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Pianoman zijn verstrekt heeft De Pianoman het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten – volgens de gebruikelijke tarieven van De Pianoman – bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 1. Opdrachtgever vrijwaart De Pianoman voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige bescheiden.
 1. De opdrachtgever verleent alle noodzakelijke medewerking om De Pianoman in staat te stellen de (muzikale) ervaring te leveren conform overeenkomst. Deze verplichting omvat mede het zorgdragen voor een voedzame maaltijd (inclusief voldoende non alcoholische dranken) indien De Pianoman langer dan twee uren achtereen wordt ingeschakeld.
 1. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de door derden te verrichten werkzaamheden, welke niet tot de met De Pianoman overeengekomen werkzaamheden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de opdracht daarvan geen vertraging ondervindt.

Artikel 8. Prijzen en tarieven

 

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 1. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen zal de vaste prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijk bestede aantal uren (regie). De prijs wordt alsdan berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van De Pianoman, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 1. De Pianoman heeft te allen tijde het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte – dan wel de totstandkoming van de overeenkomst – aan de afnemer in rekening te brengen. Hieronder vallen in ieder geval kosten voor parkeren.

Artikel 9. Termijnen, levering en levertijd.

 

 1. De door De Pianoman in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de afnemer opgegeven termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen.
 1. Indien de uitvoering van overeenkomst door De Pianoman niet binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zal De Pianoman de afnemer zo spoedig mogelijk de termijn opgeven, waarbinnen de overeenkomst kan worden uitgevoerd.
 1. Indien enige door De Pianoman opgegeven termijn wordt overschreden, is De Pianoman ter zake eerst in verzuim nadat de afnemer De Pianoman schriftelijk in gebreke heeft gesteld en De Pianoman een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan zijn verplichtingen jegens de afnemer te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

 

Artikel 10. Annuleringskosten

 

 • Het annuleren van de bevestigde optie langer dan 5 maanden vóór het optreden 25% van het netto bedrag;
 • Het annuleren van de bevestigde optie tussen de 3 en 5 maanden vóór het optreden 50% van het netto bedrag;
 • Het annuleren van de bevestigde optie tussen de 1 en 3 maanden vóór het optreden 75% van het netto bedrag;
 • Het annuleren van de bevestigde optie binnen een maand vóór het optreden of zelfs tijdens het optreden 100% van het netto bedrag.

 

Artikel 11. Onderzoek en klachten

 

 1. Indien opdrachtgever kennelijke fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient opdrachtgever De Pianoman tijdens of direct na afloop van enig evenement (uiterlijk binnen 48 uur) hiervan op de hoogte te stellen.
 1. Overige klachten dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken of uitvoering van de werkzaamheden aan De Pianoman te worden gemeld.
 1. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan De Pianoman kenbaar is gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.
 1. Reclames schorten de betalingsverplichting van de afnemer niet op.
 1. De Pianoman dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

 

Artikel 12. (Wan)betaling en zekerheid

 

 1. Opdrachtgever ontvangt een factuur met de aanbetaling verrekend en het resterende bedrag dat door particulieren voldaan moet worden direct na het uitvoeren van de opdracht, dan wel – ter beoordeling van de Pianoman – binnen één (1) week na de uitvoering bancair moet zijn voldaan.
 1. Voor bedrijven en of instellingen geldt een betalingstermijn van uiterlijk veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders is overeengekomen.
 1. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 1. Elke bevoegdheid tot verrekening, dan wel opschorting aan de zijde van de afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. Indien de afnemer niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling over het openstaande factuurbedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
 1. Indien de afnemer in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen worden buitengerechtelijke incassokosten berekend overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2023, zulks onverminderd de aan De Pianoman overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming. Indien de daadwerkelijk gemaakte kosten voor het verkrijgen van voldoening hoger zijn is De Pianoman gerechtigd deze kosten te vorderen.

 

Artikel 13. Overmacht

 

 1. In geval van blijvende overmacht is De Pianoman gerechtigd de overeenkomst

met de afnemer door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. De Pianoman is ter zake jegens de afnemer niet aansprakelijk voor enige door de afnemer geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

 1. In geval van tijdelijke overmacht is De Pianoman gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan twee uren duurt, kan de afnemer (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de afnemer ter zake van het reeds door De Pianoman uitgevoerde deel van de overeenkomst.
 1. Indien De Pianoman bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is De Pianoman bevoegd het reeds verrichte, respectievelijk het te verrichten deel van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 14. (Uitsluiting) Aansprakelijkheid

 

 1. De Pianoman is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht, dan wel van bewezen opzet of bewuste roekeloosheid.
 1. Indien De Pianoman aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar voor het betreffende geval uitkeert, dan wel maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 1. De Pianoman is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 1. De Pianoman is jegens de afnemer nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden die door De Pianoman bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.
 1. Indien en voor zover ondanks het bepaalde in voornoemde leden op De Pianoman enige aansprakelijkheid jegens de afnemer in welke hoedanigheid en/of uit welken hoofde dan ook mocht blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting), dat aan afnemer in rekening is gebracht voor de geleverde materialen/verrichte werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen met een maximum van € 1.500,=. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van De Pianoman. Een reeks van samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.
 1. Wanneer de opdrachtgever, of gasten van de opdrachtgever, schade veroorzaakt aan eigendommen van De Pianoman, is de opdrachtgever hiervoor volledig en onverkort aansprakelijk. Ook voor de eventuele kosten (en/of schade) die hieruit voortvloeien, zoals – bijvoorbeeld – het huren van (vervangend) materiaal, reparatie of aanschaf daarvan, dan wel ter zake het mislopen van optredens of omzetderving anderszins (alles in de ruimste zin des woords).
 1. Partijen zijn gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen.


Artikel 15. Vrijwaring

 

 1. Opdrachtgever vrijwaart De Pianoman voor vorderingen (van derden) wegens schade of letsel welke veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan De Pianoman geen, onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt.
 1. Opdrachtgever vrijwaart De Pianoman (alsmede medewerkers van De Pianoman en door De Pianoman ingeschakelde derden) voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden, welke het gevolg is van het handelen of nalaten van opdrachtgever.
 1. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is De Pianoman nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij De Pianoman bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij De Pianoman steeds de bedoeling van de opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt.
 1. De opdrachtgever verliest diens rechten jegens De Pianoman en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart De Pianoman tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
 2. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, of materialen e.d. die door of namens de opdrachtgever aan De Pianoman zijn verschaft en/of voorgeschreven;
 3. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de opdrachtgever aan De Pianoman;
 4. voormelde schade is ontstaan doordat de opdrachtgever zelf – of een derde in opdracht van de opdrachtgever – wijzigingen heeft aangebracht in schema’s e.d. of onderhoud (of pogingen daartoe) aan de zaken heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Pianoman.

 

Artikel 16. Opschorting en ontbinding

 

 1. Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens De Pianoman niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is De Pianoman gerechtigd – onverminderd alle overige aan De Pianoman toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen jegens de afnemer op te schorten totdat de opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens De Pianoman is nagekomen.
 1. De Pianoman heeft, naast alle overige aan hem toekomende rechten, het recht de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:

– sprake is van blijvende overmacht;

– aan de opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd of de opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept;

– met betrekking tot de opdrachtgever toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;

– de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst.


Artikel 17. Buma/Stemra Sena en I.E. rechten

 

 1. Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door afnemer en/of afnemer ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door M&M ATOI beschikbaar gestelde apparatuur en/of personeel, zijn geheel voor rekening van afnemer.
 1. Afnemer vrijwaart M&M ATOI tegen elke mogelijke aanspraak ter zake door BUMA/STEMRA SENA.
 1. De Pianoman is rechthebbende met betrekking tot alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke voortvloeien uit de vorm en inhoud van het optreden. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de programmering, beelden, dan wel geluiden van het optreden openbaar te maken, dan wel te verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke toestemming van De Pianoman.
 1. Opdrachtgever is een boete ad € 3.500,– verschuldigd bij het handelen in strijd met het voorgaande.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht

 

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen De Pianoman en opdrachtgever/afnemer, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van De Pianoman is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 1. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen De Pianoman en afnemer, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen De Pianoman zaak doende is en waar vanuit de werkzaamheden zijn verricht, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

 

Artikel 19. Covid 19 pandemie

1.Wanneer het vanuit overheidswege niet is toegestaan om het optreden voor te zetten (bijvoorbeeld doordat de horeca moet sluiten) Kan het optreden kosteloos worden geannuleerd en geldt dat als overmacht.

2.Indien er volgens de RIVM richtlijnen voldaan kan worden aan het optreden en de Pianoman kan en mag leveren (zij het in aangepaste vorm), geldt deze uitzondering niet. Bij annulering gaat artikel 10 in werking.