Privacyverklaring Jelle Huitema De Pianoman

Ondergetekende Jelle Huitema de Pianoman, hierna aangeduid als “Verwerkingsverantwoordelijke”, gevestigd aan de Cavaleriestraat 19 te Amersfoort, draagt de verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

• Website: www.depianoman.nl

• Adres: Cavaleriestraat 19, 3816PC Amersfoort

• Telefoon: 06-41341704

Verwerkingsdoeleinden:

Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de verstrekte persoonsgegevens teneinde:

• Indien nodig, telefonisch of per e-mail contact met betrokkenen op te nemen om de dienstverlening adequaat uit te voeren.

• Goederen en diensten aan betrokkenen te leveren.

• Het verzenden van nieuwsbrieven.

• Betrokkenen op de hoogte te stellen van wijzigingen in diensten en producten.

• Analyse van het websitegedrag van betrokkenen teneinde de website te verbeteren en diensten aan te passen aan de individuele voorkeuren.

• Verwerking van persoonsgegevens die wettelijk vereist zijn voor belastingdoeleinden.

Grondslag voor verwerking:

De verwerking van persoonsgegevens door Verwerkingsverantwoordelijke is gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:

• Toestemming van betrokkenen.

• Uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkenen partij zijn.

• Wettelijke verplichtingen waaraan Verwerkingsverantwoordelijke moet voldoen.

Bewaartermijn persoonsgegevens:

Verwerkingsverantwoordelijke bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Indien er gedurende een periode van twee jaar geen contact heeft plaatsgevonden tussen Verwerkingsverantwoordelijke en betrokkenen, worden de persoonsgegevens verwijderd, met uitzondering van gegevens die vereist zijn voor fiscale doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Verwerkingsverantwoordelijke verkoopt geen persoonsgegevens aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met betrokkenen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor het verzenden van e-mails en nieuwsbrieven maakt Verwerkingsverantwoordelijke gebruik van Mailchimp. Voor het beheren van klantgegevens wordt CRM-software Zo-ho gebruikt.Voor het organiseren van e-mailcommunicatie wordt Outlook gebruikt. De website van De Pianoman wordt gehost door Ningaloo Network Solutions https://ningaloo.cloud/

Het is belangrijk te vermelden dat enkel de Verwerkingsverantwoordelijke hier toegang toe heeft, er geen geautomatiseerde handelingen plaatsvinden, en voldaan wordt aan alle beveiligingsmaatregelen teneinde de persoonsgegevens te beschermen.

Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt geen vitale persoonsgegevens zoals bankgegevens, woonadressen, geboortedata of legitimaties. Enkel noodzakelijke gegevens om de uitvoering te laten slagen zoals: naam, e-mailadressen, telefoonnummers en adressen van de uitvoerlocatie.

Cookies en vergelijkbare technieken:

Verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan de website worden opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone van betrokkenen. Deze cookies dienen uitsluitend voor technische functionaliteit, zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat voorkeursinstellingen worden onthouden. Tevens worden deze cookies gebruikt om de website te optimaliseren. Meer informatie over cookies en gebruikte cookies vind je in het cookiebeleid.

Rechten van betrokkenen:

Betrokkenen hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, over te dragen, toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. Betrokkenen kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking van toestemming of bezwaar indienen door contact op te nemen met Verwerkingsverantwoordelijke via jelle@depianoman.nl. Om te verifiëren dat het verzoek tot inzage afkomstig is van de betrokkene zelf, kan Verwerkingsverantwoordelijke vragen om een kopie van het identiteitsbewijs waarbij bepaalde gegevens onleesbaar zijn gemaakt. Verwerkingsverantwoordelijke zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, reageren op het verzoek. Tevens wordt betrokkenen gewezen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: Autoriteit Persoonsgegevens Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag Nederland https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Beveiliging persoonsgegevens:

Verwerkingsverantwoordelijke treft passende technische en organisatorische maatregelen, zoals het gebruik van firewalls, versleuteling van gegevens, beperkte toegangsrechten tot persoonsgegevens, periodieke beveiligingsaudits. Indien betrokkenen van mening zijn dat hun persoonsgegevens niet adequaat beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, kunnen zij contact opnemen met Verwerkingsverantwoordelijke via info@depianoman.nl.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Verwerkingsverantwoordelijke voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er zijn diverse maatregelen getroffen om te voldoen aan deze wet, waaronder de implementatie van een SSL-certificaat op de website, aanpassing van de privacyverklaring, vernieuwing van het cookie statement en strikte regelingen met betrekking tot tracking en meetbaarheid.

Laatst bijgewerkt: 06-06-2023